Ogólne warunki

korzystania z witryny Reckitt  Benckiser (Poland) S.A.

 

Oficjalne witryny internetowe firmy  Reckitt Benckiser (Poland) S.A., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, część grupy Reckitt Benckiser, mają za zadanie przedstawienie firmy jak największej liczbie osób zainteresowanych jej działalnością.

 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy przeczytać niniejszy regulamin.

 

Informacje zawarte  w witrynie mają charakter informacyjno-rozrywkowy i nie zastępują informacji dostępnych na etykietach i na ulotkach produktów oraz oficjalnych komunikatów naszej firmy.

 

Informacje zawarte w witrynie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że wynika to z wyraźnego oświadczenia w tym zakresie.

 

Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu Reckitt Benckiser, która jest warunkiem dostępu do serwisu.

 

Zakazy

 

Zgodnie z regulacjami dotyczącym majątkowych i niemajątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, powielanie oraz redystrybucja jakichkolwiek elementów tworzących stronę internetową, w części lub całości, bez zgody uprawnionego jest ograniczone. W przypadku zawartości naszej witryny, uprawnionym jest Reckitt Benckiser.

 

Wszystkie nasze marki są prawnie chronionymi znakami towarowymi i oznaczeniami.

 

Zakazuje się w szczególności kopiowania, reprodukowania, rekompilowania, dekompilowania, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, rozpowszechniania, publikowania, prezentacji, odgrywania, modyfikowania, załadowywania w celu tworzenia prac pochodnych, przesyłania, udostępniania którejkolwiek części witryny jako części innej witryny, poprzez ramkowanie lub w inny sposób lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób którejkolwiek części witryny.

 

Dotyczy to zarówno plików graficznych, muzycznych, animowanych jak i kodu źródłowego witryn, w całości lub w fragmencie.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Reckitt Benckiser ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.

 

Strony lub witryny, do których odnośniki znajdują się w witrynie, podane są jedynie w celach informacyjnych. Reckitt Benckiser nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.

 

Zmiany

 

Reckitt Benckiser przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.durex.pl.  Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

 

Reckitt Benckiser ma prawo do wprowadzania zmian w zawartości lub specyfikacji technicznej wszystkich aspektów witryny w dowolnym czasie, według własnego uznania.

 

Postanowienia końcowe

 

W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

 

Za pomocą witryny mogą być organizowane konkursy i promocje. W takich przypadkach opublikowane zostaną osobne Regulaminy określające ich zasady.

 

Witryna prowadzona jest przez firmę Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą przy ulicy Okunin 1, 05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS nr 0000093441, kapitał zakładowy wpłacony w całości o wysokości 75.302.660,00 złotych, posiadającą NIP 5310005448, REGON 012121071.